I henhold til lov om private fællesveje, § 6 og 47, 0g lov om offentlige veje, § 4 og 103, kan det påbydes grundejere, at beskære beplantning mod private og offentlige veje/stier. Jvf. også Vedtægter for Pedersdal Grundejerforening § 12.

Bestyrelsen har gennemgået vejstrækningen og konstateret, at der forekommer udhængende grene og bevoksning til gene for færdslen og evt. manglende slåning af rabat.

De anmodes derfor om, som ejer af ejendommen at beskære ejendommens beplantning mod veje og stier. Beplantning mod veje skal beskæres indtil mindst 1,5 m fra ”kørebanekant” ind over rabat eller skel.

Frihøjden skal være 4,5 m for hele kørebanen og 1,5 for rabatter.