Visninger: 529

Kort går projektet ud på følgende:

I forbindelse med naturprojekt for Bøtø Nor, ønskes der foretaget en række reguleringer af kanaler, grøfter, dræn og søer.

Formålet med projektet er at forbedre de generelle naturforhold ved og omkring Bøtø Nor Reservatet, samt yngle og opvækstforhold for trane, engsnarre og plettet rørvagtel *. 

Dette skal ske ved en mere stabil vandstand i de eksisterende søer, samt en udvidelse af de våde enge og søarealerne i det hele taget. 

Ved projektet vil der fremover blive tilbageholdt vand fra et større opland og vandstanden hæves i og omkring Bøtø Nor Reservatet. Projektet er budgetteret til ca. 15 mio. kr. og er fortrinsvis finansieret via fonde, puljer og EU.

* Den plettede rørvagtel er 23 centimeter lang, den yngler spredt i Europa og dele af Asien. Det er en trækfugl, der fortrinsvis overvintrer i tropisk Afrika. Plettet rørvagtel har navn efter de hvide pletter i den brune fjerdragt. Der er set et enkelt par i området, men den er vanskelig at observere, idet den primært er aktiv om natten.